بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی بر کشور عراق
با حضور مصطفی الخاصی

یکشنبه ۲۴ بهمن
ساعت ۱۵
دفتر بسیج علوم اجتماعی –  واحد برادران

ورود برای عموم آزاد است
@basijolumejtemaee