حماسه ایثار

با حضور همسر شهید اسماعیل حیدری

دوشنبه ۲۵ بهمن
بعد از نماز ظهر و عصر
دفتر خواهران بسیج دانشجویی دانشکده ادبیات
ویژه خواهران