جلسه بررسی عملکرد اقتصادی دولت یازدهم
با حضور «دکتر حجت الله عبدالملکی»

سه شنبه ۲۶ بهمن
ساعت ۱۲:۳۰
دفتر بسیج دانشکده حقوق و علوم سیاسی