متاسفانه فرصت ثبت نام از طریق سایت به پایان رسیده است. جهت کسب اطلاع بیشتر می توانید به دفاتر بسیج دانشجویی در دانشکده ها مراجعه نمایید.