شماره هشتاد و سوم نشریه ی سپیدار (ارگان رسمی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران) منتشر شد.

دانلود شماره ۸۳ سپیدار