?? چهارمین شماره نشریه بسیج ٬نبض٬ منتشر شد؛ دریافت نسخه الکترونیکی
? آنچه در این شماره میخوانیم:
? تأملی در واقع بینی | تأملی پیرامون تفسیر جدید از شعائر ابتدای انقلاب
? اول استکبار را بشناسید | گفت وگویی با حسین شیخ الاسلام
? سر رشته پاره های سفارت | جستاری در فتح لانه و اسناد استخراجی آن
? استکبارستیزتر شده ایم | گفت وگو با صادق کوشکی
? در سراشیبی به سوی گومورا | جستاری پیرامون ساختارهای اجتماعی آمریکا
?معرفی کتاب و مستند