??پنجمین شماره نشریه بسیج ٬نبض٬ منتشر شد؛ دریافت نسخه الکترونیک
? آنچه در این شماره میخوانیم:
? فرهنگ بی فرهنگی | مرثیه ای برای وادادگی برخی نهادهای فرهنگی دانشگاه
?سوختگان وصل یا وصل شدگان به سوخت | مروری بر مراسم نهاد رهبری در هفته گذشته
? وام!
? نیمه شب در پاریس
? القاعده خوب ,القاعده بد! | نگاهی نو به جریان جهاد اسلامی
?توالت فرهنگی | نگاهی کوتاه در بعدی از ابعاد نفوذ
?مونس جان | کتاب و کتابخوانی
?تحقق ایران اقتصاد برتر جهان | جستاری پیرامون مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
?جهانی شدن و توسعه |تأملی درفرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن
?ستونی برای مرسولات شما و معرفی برنامه های بسیج