??ششمین  شماره نشریه بسیج ٬نبض٬ منتشر شد؛ دریافت نسخه الکترونیک
? آنچه در این شماره میخوانیم:
? نبش ساختمان جدید برق متری چند؟! | گشت وگذاری در همین حوالی
?فن و ضربه فنی!
? خانواده زحمت کش
? وقتی پوتین هم دلواپس افراطی بی سواد ….می شود
? القاعده خوب ,القاعده بد! | نگاهی نو به جریان جهاد اسلامی
?تاسیس یک کشور
?وقتی ضعف هایمان را به روی خود نمی آوریم  | آسیب شناسی یک پدیده فراگیر و اجتماعی
? در وادی سرگردانی |  وقتی که مفاهیم دستخوش بدفهمی و بد سلیقگی می شوند.
?تحقق ایران اقتصاد برتر جهان | جستاری پیرامون مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی
?جهانی شدن و توسعه |تأملی درفرصت ها و تهدیدهای جهانی شدن
?ستونی برای مرسولات شما