بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران اقدام به تدوین و انتشار جزوه ای جهت بررسی ابعاد مختلف همکاری ایران با کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF ) نموده است. این جزوه در ۲۱ صفحه و با همکاری قرارگاه شهید احمدی روشن سازمان بسیج دانشجویی منتشر شده است. بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران در این جزوه به بخش هایی چون مقدماتی پیرامون گروه ویژه 𝐹𝐴𝑇𝐹 (𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑎𝑠𝑘 𝐹𝑜𝑟𝑐𝑒)، نسبت گروه 𝐹𝐴𝑇𝐹 با سازمان ملل، توصیه های نگران کننده و رابطه ایران و 𝐹𝐴𝑇𝐹 گنجانده شده است.

دانلود:
ابعاد همکاری ایران با FATF